Havenreglement

Artikel 1.
Dit havenreglement geldt voor het gehele haventerrein bestaande uit de haven, de bijbehorende (parkeer-) terreinen en de zich daar bevindende gebouwen.

Artikel 2.
Een ieder die zich op het haventerrein bevindt, dient de aanwijzingen van de havenexploitant of havenmeester op te volgen.

Artikel 3.
Men is gehouden op het haventerrein orde, rust en zindelijkheid te betrachten, de veiligheid in acht te nemen en te voorkomen dat men door zijn gedrag aanstoot geeft.
Op het haventerrein is het niet toegestaan:
a. Zonder toestemming* hinderlijk lawaai te maken (ingeval van bijzondere bijeenkomsten is hiervoor dispensatie te krijgen).
b. Behalve met toestemming* op het haventerrein open vuur (tevens barbecue) te gebruiken.
c. Drinkwater te gebruiken voor het reinigen van auto of schip.
d. Behalve met toestemming* motoren te laten draaien anders dan om het schip te verplaatsen.
e. Het vaartuig niet behoorlijk af te meren, in onverzorgde staat te laten of ondeugdelijk materiaal te gebruiken als landvast of dekkleed.
f. Behalve met toestemming* een ligplaats te gebruiken anders dan overeengekomen of toegewezen.
g. Met gehesen zeilen, met onveilige – of voor anderen hinderlijke snelheid in de haven te varen.
h. Eigendommen onbeheerd buiten het vaartuig op het haventerrein te laten.
i. Het havencomplex met afvalstoffen te verontreinigen. (Hieronder worden o.a. begrepen: olie, oliehoudende stoffen, verfafval en uitwerpselen van mens of dier)
j. Honden los te laten lopen.
k. In de haven te zwemmen.
Overtreding van een (of meer) van de in dit artikel genoemde verboden geeft de havenmeester het recht de overtreder de toegang tot de haven zoals omschreven in artikel 1. te ontzeggen.

Artikel 4.
Om de stoffen zoals genoemd in Artikel 3-i. en zoals wordt bedoeld in de wet chemische afvalstoffen op een correcte manier af te voeren dient men overleg te plegen met de havenmeester. Ingeval van overtreding worden de stoffen op kosten van de veroorzaker verwijderd.

Artikel 5.
Als de ligplaatshouder zijn vaartuig met toebehoren aan derden in gebruik wil geven (anders dan bedoeld in artikel 9.) dient hij persoonlijk de havenmeester van tevoren (schriftelijk of op een andere door hem aanvaarde wijze) op de hoogte te brengen.

Artikel 6.
De haven is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of door welke oorzaak dan ook aan personen of goederen toegebracht of voor verlies of diefstal van enig goed tenzij een en ander het gevolg is van een aan de haven toerekenbare tekortkoming.

Artikel 7.
Tijdens de winterstallingsperiode is het niet toegestaan, behalve met schriftelijke toestemming*;
a. Licht ontvlambare stoffen zoals gas, benzine, petroleum of kerosine aan boord te hebben of te gebruiken.
b. De scheepsverwarming te gebruiken tijdens afwezigheid van personen aan boord.
c. Schuur – , slijp- of schilderwerkzaamheden te verrichten op het stallingsterrein.

Artikel 8.
Tijdens het onderhoud aan uw schip staan wij het gebruik niet toe van antifoulings en bestrijdingsmiddelen zonder een geldig Nederlands toelatingsnummer. Het bezit van een blik zonder etiket of met een buitenlands etiket is strafbaar. De toepassing van een pakhoudende coating die een wettelijke concentratiewaarde aan pak te boven gaat is niet toegestaan. Bekende Pak houdende coatings zijn: Koolteer, Black Varnish, Vinylteer, Poly-urethaan teer en Teer-epoxy’s.

Artikel 9.
Het is de huurder verboden, zonder uitdrukkelijke toestemming van de havenmeester, het in de haven afgemeerde vaartuig of de ligplaats tot voorwerp van commerciële activiteit te maken. Onder dit laatste wordt verstaan het op het haventerrein en/ of op het vaartuig aanbrengen van daartoe strekkende borden, mededelingen, aanduidingen etc…

Artikel 10.
De ligplaatshouder heeft recht op een parkeerplaats. Het is niet toegestaan een tweede auto of trailer zonder toestemming* op het haventerrein te plaatsen.

* toestemming kan uitsluitend worden verleend door de havenexploitant en /of de havenmeester.